Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του FINMAN

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του FINMAN αναπτύσσεται με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από ομάδες-στόχους σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των εκπαιδευομένων ικανοποιούνται όχι μόνο όσον αφορά τις χώρες τους αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Οι εταίροι του έργου εξέτασαν τους υπάρχοντες πόρους και βασίστηκαν σε αυτούς, παρέχοντας νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων και ζητημάτων. Επιπλέον, τα θέματα του μαθήματος καθορίστηκαν από αυτές τις ομάδες και κάθε πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με καινοτόμο τρόπο, δηλαδή με πρακτική προσέγγιση – μελέτες περιπτώσεων, εύκολη γλώσσα και λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό επίπεδο γνώσης των μελλοντικών μαθητών.Πρόσβαση εδώ

Περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί τόσο μια λίστα εμπειρογνωμόνων όσο και το ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η καινοτομία εδώ έγκειται στο γεγονός ότι η ανατροφοδότηση δίνεται και προς τις δύο κατευθύνσεις, από τους ειδικούς στους μαθητές και αντίστροφα. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές ξεπερνούν τη συνήθη υπερφόρτωση με πληροφορίες όσον αφορά πολύπλοκα ζητήματα. Σε αυτό προστίθεται και η προσέγγιση gamification που έχουν τα μαθήματα καθώς σε αυτά υπάρχουν δραστηριότητες και διαδικασίες που χρησιμοποιούν στοιχεία παιχνιδιού. Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε ευρύτερο κοινό και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς δίνει στους τελικούς χρήστες την ευκαιρία να επιλέξουν και να εμβαθύνουν μόνο στα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Μπορείτε να βρείτε την πλατφόρμα κάνοντας κλίκ εδώ

 

Η πιλοτική δοκιμή και το πρότυπο του FINMAN

Το πρότυπο του FINMAN δίνει μια καινοτόμο προσέγγιση στην κατάρτιση σε θέματα χρηματοοικονομικής παιδείας με επίκεντρο τον χρήστη και περιλαμβάνει καλές πρακτικές, παραδείγματα και συμπεράσματα της πιλοτικής δοκιμής του περιεχομένου τόσο εκτός διαδικτύου όσο και διαδικτυακά. Επιπλέον, περιέχει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για όσους επιθυμούν να οικοδομήσουν στρατηγικές συνεργασίες σε προγράμματα κατάρτισης χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και συστάσεις προς τα σχετικά ιδρύματα και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της κατάρτισης FINMAN σε διαφορετικά βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το πρότυπο FINMAN στοχεύει να καταδείξει τον αντίκτυπο του έργου, την επεκτασιμότητά του και τη σημασία του θέματος της χρηματοοικονομικής παιδείας σε διάφορους τομείς και επίπεδα. Τέλος, η πιλοτική διαδικτυακή εκπαίδευση αξιολογεί την διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης όσον αφορά την προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα, το σχεδιασμό, τη φιλικότητα προς το χρήστη και την εφαρμογή των αναπτυγμένων ψηφιακών εργαλείων. Μπορείτε να βρείτε το blueprint εδώ.