Στόχος του έργου

Παρά τις προόδους στον οικονομικό τομέα, η χρηματοοικονομική παιδεία δεν είναι πάντα δεδομένη ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες.Για το λόγο αυτό, οκτώ οργανισμοί από επτά Ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία) στοχεύουν στην προώθηση των οικονομικών γνώσεων των πολιτών της ΕΕ και προσφέρουν πρακτικές οδηγίες για το θέμα αυτό. Το έργο Finman στοχεύει να προσεγγίσει άτομα με χαμηλές οικονομικές δεξιότητες και να παράγει προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα πιο σημαντικά θέματα της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, παρέχοντας γνώσεις προσανατολισμένες στην πραγματική ζωή και κρίσιμες οικονομικές ικανότητες. Το περιεχόμενο αυτό θα καλύπτει μια σειρά μαθημάτων, με βάση την κατανόηση των προβλημάτων στις ομάδες-στόχους και θα μεταφερθεί αργότερα σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, όπου θα είναι εύκολα προσβάσιμη από το ευρύτερο κοινό.

Επισκόπηση του έργου

Το έργο θα ανταποκριθεί στην ανάγκη για μεθοδολογικά εργαλεία για τη διδασκαλία αυτού του περίπλοκου θέματος σε προσιτή γλώσσα και θα αυξήσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών όσον αφορά την ενεργό χρήση ψηφιακών εργαλείων και στοιχείων παιχνιδοποίησης. Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος και καλύτερη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου, η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα πρότυπο συνεργασίας FINMAN για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση σε θέματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και να καταστεί προσβάσιμη για όλους.Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου είναι:

  • Ένα σπονδυλωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Οδηγός για τον εκπαιδευτή σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου και τη χρήση των διαδικτυακών εργαλείων κατάρτισης
  • Εκτεταμένη δια ζώσης πιλοτική εκπαίδευση με 240 άτομα (30 ανά συμμετέχουσα χώρα)
  • Εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης και διαδικτυακή βάση δεδομένων χρηματοοικονομικών ειδικών/οργανισμών που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση
Πληροφορίες σχετικά με το έργο

Διάρκεια: Από 01-09-2020 μέχρι 2023-01-31 (29 μήνες)

Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA204-079069

Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο: KA204 – Strategic Partnerships for adult education.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών