Цел на проекта

Въпреки напредъка в икономиката, финансовата грамотност не винаги е даденост дори в развитите страни. Ето защо осем организации от седем европейски държави (България, Белгия, Кипър, Гърция, Италия, Словения и Испания) си поставиха за цел да насърчават финансовата грамотност сред гражданите на ЕС чрез практически насоки по този въпрос. Проектът FINMAN има за цел да достигне до хората с ниски финансови умения и да създаде специализирано учебно съдържание по най-релевантните теми свързани с финансовата грамотност. Обучението ще им предостави знания, ориентирани към реалния живот и решаващи финансови компетенции. Това съдържание ще обхваща поредица от курсове, разработени въз основа на проблемите на целевите групи и по-късно ще бъде пренесено в онлайн платформа за обучение, където ще бъде лесно достъпна за широката публика.

Резюме на Проекта

Проектът ще отговори на необходимостта от методически инструменти за преподаване на тази сложна тема на достъпен език и ще увеличи компетенциите на обучителите по отношение на активното използване на цифрови инструменти и елементи за игровизация. За да се постигне по-дългосрочно въздействие и по-добра преносимост на резултатите от проекта, консорциумът ще разработи FINMAN план за сътрудничество. Той цели да ангажира всички ключови заинтересовани страни, да подобри образованието по финансова грамотност и да го направи достъпно за всички. Сред очакваните резултати от проекта са:

  • A Модулен обучителен курс;
  • Ръководство за обучители относно прилагането на учебно съдържание и използването на онлайн инструменти за обучение
  • Обширно пилотно обучение лице в лице с 240 души (30 на държава партньор)
  • Специализирана платформа за обучение и онлайн база данни с финансови експерти/организации, предлагащи консултантски услуги по финансова грамотност.
Информация за проекта

Продължителност: От 2020-09-01 до 2023-01-31 (29 месеца months)

Идентификационен номер на проекта: 2020-1-BG01-KA204-079069
Финансиран по: KA204 – Стратегически партньорства за образование на възрастни.
Покана за представяне на предложения: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики